Zber biologicky rozložiteľného odpadu

Mesto Poprad spustilo projekt rozšírenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu, ktorého cieľom je zvýšenie miery celkového zhodnocovania odpadov na území mesta.

Chceme touto cestou naučiť občanov hospodáriť s takýmto typom odpadu, predísť vytváraniu čiernych skládok a aby sme tento odpad dokázali zbierať a využívať nielen pri jarnom a jesennom upratovaní, ale počas celého roka.

Na splnenie tohoto cieľa bol uskutočnený nákup potrebných zariadení a dopravných prostriedkov na podporu triedeného zberu, ale najmä nákup a dodanie zberných nádob do 3 050 domácností na území mesta. Zároveň boli spustené informačné aktivity pre obyvateľov mesta s cieľom zvýšenia povedomia o triedení odpadu.

Prínosom tohoto projektu je celkové zvýšenie kapacity pre triedenie komunálneho odpadu o 1 150 ton ročne, zároveň o rovnaké množstvo vzrastie množstvo vytriedeného komunálneho odpadu, ale najmä, mesto bude znova o niečo čistejšie...